Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Janowie Lubelskim, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym:
                                                   
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
                                                                                               
ulica Jana Zamoyskiego 92
                                                                        
23-300 Janów Lubelski
                                                        
adres e-mail:  rzecznik.janowlubelski@lu.policja.gov.pl
 
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 roku (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Numer 112, pozycja 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej artukułu 1 ustęp 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik  Ustaw Numer 62, pozycja 718 ze zmianami). W tej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Metryczka

Data publikacji : 30.04.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Faustyna Łazur
do góry