Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 WYDZIAŁ KRYMINALNY
- Dziennik korespondencyjny;
- Elektroniczny Rejestr śledztw i dochodzeń;
- Elektroniczny Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
- Księga dowodów rzeczowych;
- Dziennik podawczy;
- Dziennik telefonogramów wchodzących;
- Dziennik telefonogramów wychodzących.
 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
- Dziennik korespondencyjny;
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
- Rejestr notatników służbowych;
- Książka ewidencji kluczy;
- Teczka akt brakowanych kategorii BC;
- Rejestr mandatów;
- Rejestr spraw o wykroczenia;
- Rejestr użycia alko testów;
- Elektroniczna książka dyżurnego KPP;
- Elektroniczna książka pojazdów;
- Elektroniczna książka przepustek;
- Dziennik podawczy – dyżurny KPP;
- Rejestr dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policjantów KPP;
- Książka kontroli osób zatrzymanych;
- Książka służby konwojowej;
- Dziennik telegramów wychodzących;
- Dziennik telegramów wchodzących;
- Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
- Książka podawcza do przekazywania ampułek krwi;
- Rejestr pobranej krwi do badań;
- Książka wydania broni z pododdziału;
- Książka kontroli jednostki;
- Zbiorcze zestawienie sił KPP w Janowie Lubelskim kierowanych do obsługi zdarzeń;
- Rejestr identyfikacji daktyloskopijnej urządzenia morphorapid;
- Rejestr potwierdzeń zgłoszenia się osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych, czasowo przebywających na wolności;
- Rejestr wydanych radiostacji nasobnych
- Rejestr wydanych urządzeń kontrolno – pomiarowych do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
- Rejestr wydanych latarek i reflektorów;
- Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości;
- Rejestr wezwań do zapłaty wystawionych osobom przyjętym lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
- Rejestr dyspozycji na odbiór pojazdów usuwanych oraz wydanych zezwoleń na odbiór pojazdów z parkingu;
- Rejestr kolizji drogowych;
- Rejestr wypadków drogowych;
- System ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - nadzór merytoryczny w systemie rejestruje się kierowców, którzy kierując pojazdem dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego.
 
ZESPÓŁ KADR i SZKOLENIA
- Dziennik podawczy – korespondencja wpływająca i wychodząca do i z Zespołu;
- Ewidencja etatowa i stanowisk pozaetatowych – komendy powiatowej Policji,
- Ewidencja rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji;
- Lista obecności kierowników komórek organizacyjnych KPP w Janowie Lubelskim  i pracowników Zespołu;
- Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Policji;
- Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika.
 
ZESPÓŁ PREZYDIALNY
- Dziennik korespondencyjny;
- Książka doręczeń miejscowych;
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
- Ewidencja pieczęci i stempli;
- Rejestry poczty;
- Rejestr zatrzymanych praw jazdy;
- Rejestr teczek, kokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;
- Dziennik podawczy;
- Dzienniki przepisów;
- Dziennik protokołów posiedzeń kierownictwa KPP w Janowie Lubelskim;
- Dziennik narad służbowych.
 
 
ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY
- Ewidencja spraw przydzielonych;
- Księga druków ścisłego zarachowania (czeki, dowody wpłat KP);
- Księga druków ścisłego zarachowania (bloczki mandatowe);
- Ewidencja szczegółowa mandatów karnych gotówkowych i kredytowych;
- Ewidencja wydanych zaświadczeń o przekazanych do ZUS składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
- Rejestr wydanych zaświadczeń o wynagrodzeniach;
- Rejestr przyjętych darowizn rzeczowych i finansowych;
- Rejestr decyzji dotyczących przyznawania cofania i zwracania przez policjantów równoważników za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
- Książka kasowa;
- Rejestr wpłat za mandaty karne, gotówkowe;
- Ewidencja materiałów w jednostce książki Go-10;
- Dzienniki przepisów;
- Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów;
- Rejestr kierowców spełniających wymagania w zakresie badań lekarskich oraz psychologicznych prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
- Ewidencja szkód w mieniu Policji;
- Rejestr wypadków policjantów;
- Rejestr wypadków pracowników cywilnych;
- Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu Go-9 (sprzęt techniki policyjnej, sprzęt techniki biurowej, sprzęt kwaterunkowy, sprzęt ppoż., sprzet gospodarczy, sprzęt kulturalno – oświatowy, sprzęt mundurowy, sprzęt żywnościowy).  
 
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO  do sraw  ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
- Dzienniki podawcze;
- Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;
- Książka ewidencji sprzętu informatycznego;
- Książka ewidencji sprzętu łączności.
 
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO do sraw KONTROLI
- Rejestr skarg i wniosków,
- Rejestr listów i anonimów,
 
 
 
 
 
 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.04.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Faustyna Łazur Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Faustyna Łazur
do góry